Onlangs zijn de maximale pachtprijzen voor 2024 vastgesteld. Deze zijn per 1 juli jl. van kracht geworden waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat de nieuwe pachtprijs wordt gefactureerd op 1 november 2025 aangezien doorgaans achteraf wordt betaald. De verschillen per regio zijn wederom groot.

De jaarlijkse pachtprijsaanpassing is sinds 2007 gebaseerd op het “opbrengend vermogen” van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor stijging van de pachtprijs. Deze percentages variëren van +16 tot +65%

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm en na verhoging niet hoger dan 110% van de regionorm. De 90%/110% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Hieronder vindt u een overzicht per regio:

De volgende herziening van de pachtprijzen en pachtnormen zal medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio via www.kkgkka.nl.