Wat is de VKB?

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB Kerkrentmeesters) is op 1 januari 2005 opgericht. De vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB).

Leden van de VKB kunnen zijn: gemeenten, welke behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, te weten protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten, of federaties van deze gemeenten. Deze leden worden in de VKB uitsluitend vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 93% van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is een zelfstandige organisatie. Zij werkt wel ten dienste van de Kerk, maar neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Protestantse Kerk in Nederland.

Je leest meer over wie wij zijn en wat we doen in ons merkboekje.

Organisatie van de VKB

De VKB is een vereniging met een decentrale structuur. Er bestaan negen afdelingen met elk een eigen afdelingsbestuur. Zeven afdelingen beslaan de regio van een kerkelijke classis van de Protestantse Kerk. Twee afdelingen beslaan de regio van twee classes (Gelderland en Zuid-Holland). De afdelingen vaardigen elk drie leden af naar de ledenraad, het hoogste orgaan in de vereniging. Wat meer informatie over de rol van de afdelingen vindt u: hier

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur van de vereniging dat bestaat uit zeven leden. Vier van hen worden benoemd op voordracht van het bestuur, drie op voordracht van de ledenraad. De samenstelling van het bestuur vindt u: hier.

De vereniging kent een bureau dat onder leiding staat van een directeur met bevoegdheden krachtens een directiestatuut. Bestuurs- en commissie-leden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. De VKB en haar bureau wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd uit de contributies van de leden. De hoogte van de contributie is gekoppeld aan het aantal gemeenteleden (doop- en belijdende leden) van het betreffende VKB-lid. Peildatum is het laatst uitgekomen Jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland (meest recent: 2016). VKB-leden die tussentijds in een andere categorie komen te vallen, kunnen dit doorgeven aan het bureau. Bij de eerstkomende contributieheffing zal dan de contributie worden aangepast. Naast de landelijke contributie kunnen afdelingen een (bescheiden) eigen contributie heffen voor de eigen afdelingsonkosten. Zie voor een overzicht van de contributies 2023: hier.

Medewerkers van het bureau worden betaald conform de Regeling Arbeidsvoorwaarden voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, met vanaf de fusie tot VKB in 2005 de toevoeging van een 13e maand wegens verevening van verschillen tussen rechtsvoorgangers van de VKB. De directeur wordt gehonoreerd in schaal 13.

Ereleden

Ereleden van de vereniging zijn:

drs. G. van Soest
dhr. D.G. Bijl
mr. P.A. de Lange
drs. C. de Raadt

Doel van de VKB

Het doel van de VKB is drieërlei:

  • belangenbehartiging voor de leden door deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), door participatie in organen en organisaties die van belang zijn voor kerkbeheer en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk, zodat overal waar beleid gemaakt wordt voor of in de kerk het kerkrentmeesterlijk perspectief meespeelt;
  • optreden als service instituut door het aanbieden van diensten die aansluiten op de behoeften van de leden;
  • optreden als kennisinstituut door middel van deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is.

Historie

In de loop van de tijd is ook de geschiedenis van de VKB en haar voorlopers gedocumenteerd. Deze boeken vind je hieronder (de teksten zijn doorzoekbaar met Ctrl F toetsen):

VVK 1920-2004 p. 1-184

VVK 1920-2004 p. 185-300

VVK 1920-2004 p. 301-390

LVCB 1952-2002

Jubileumboek 100 jaar VKB – 2020

Ook over diverse afdelingen zijn er geschiedenisboeken verschenen. Deze zijn hier te vinden.

Adres

Bureau Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
Bezoekadres: Vrieseweg 82, 3311 NX Dordrecht
Postadres: Postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Telefoon: 078-639 36 66.
E-mail: info@kerkrentmeester.nl
Bank: NL17 RABO 0102 9388 65

Meer informatie & ANBI

Onderstaande informatie geeft inzicht in organisatie, financiën en beleid van de VKB
De VKB heeft de ANBI status. Het RSIN-nummer is 1952134.

Statuten 2021

Huishoudelijk reglement 2021

Directiestatuut 2019

Privacyverklaring vereniging VKB

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Beleidsplan 2023-2027

Begroting 2024