Op 7 juni heeft de Protestante Kerk het eindrapport ‘Ruimte voor Woord en Geest’ voor de inrichting van het werk in de kerk gepubliceerd. Afgevaardigden van het landelijke bestuur en de directeur hebben het afgelopen jaar het proces van nabij gevolgd en input aangeleverd. Gezien de complexiteit van het dossier, en de diverse belangen die er om deze thematiek spelen, spreken we onze waardering uit voor de verschillende werkgroepen en de coördinatiegroep om tot dit eindrapport te komen.

We zien in het rapport zoals het nu voorligt duidelijke contouren terug voor toekomstig beleid inzake de werkers in onze kerk. En dat vraagt van iedereen ook iets van de eigen positie inleveren, maar dat is tevens ook het kenmerk van een transitie naar een nieuwe positie. Het gevaar bestaat dan ook dat vanwege de vragen die bepaalde uitgangspunten kunnen oproepen, wederom vertraging ontstaat.

Daarom pleiten we in onze brief aan het moderamen van de synode onder andere voor een stevigere inrichting van het implementatietraject waarin een kwantitatieve analyse en risico-inventarisatie van de besluiten zal worden gemaakt. Vanwege de grote belangen, maar ook de grote impact van de keuzes op het vlak van rechtspositie, de financiën van gemeenten of de extra benodigde inzet op regionaal niveau, rechtvaardigt dit geen begeleidingscommissie zoals wordt voorgesteld, maar eerder een stuurgroep met voldoende externe expertise.

We spreken de hoop uit dat de synode op basis van dit eindrapport tot een gedragen besluit op de hoofdpunten kan komen, zodat er voor gemeenten, werkers en betrokkenen in de kerk duidelijkheid ontstaat over de richting van het beleid.

Bovenal wensen we de synode voor de vergadering Gods wijsheid en zegen toe. En zoals ook gedurende dit traject, zijn we als VKB van harte bereid actief onze bijdrage te leveren aan het gevraagde implementatietraject: Tot opbouw van onze kerk!

 

Namens bestuur VKB Kerkrentmeesters,

 

Rik Buddenberg, voorzitter

Joost Schelling, directeur