Deze verzekering heeft ten doel het vermogen van verzekerde (= de plaatselijke kerkelijke gemeente) te beschermen door de schade van de schadelijdende partij te vergoeden, wanneer blijkt dat verzekerde volgens de wet aansprakelijk is.

Wie kunnen zich onder andere verzekeren?

De bij de Vereniging aangesloten en tot de Protestantse kerk in Nederland behorende hervormde gemeenten, protstantse gemeenten, evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken en diaconieën.  Voor diaconieën geldt dat ze zijn meeverzekerd onder de verzekering van de hervormde en protestantse gemeente waaraan ze gelieerd zijn, maar kunnen, als zij dit wensen, een eigen verzekering sluiten.

Stichtingen, verenigingen, organen, colleges, instellingen, clubs, die actief zijn namens de verzekeringnemer zijn automatisch meeverzekerd als voor de hierboven genoemde rechtspersonen een verzekering is gesloten. Ook personen die door de verzekerde kerkelijke gemeente worden aangesteld om voor haar activiteiten te verrichten, zoals leid(st)ers, vrijwilligers, en bestuursleden zijn verzekerd.

Wat is onder andere verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering biedt, binnen de grenzen van de polisvoorwaarden, dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden en haar medewerkers voor door hen veroorzaakte schade die voortvloeit uit werkzaamheden behorende bij een kerkelijke instantie overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 11.

Verzekerd is, met verschillende verzekerde limieten, zowel de materiële schade (schade aan spullen) als de letselschade (schade aan de gezondheid van mensen), als schade anders dan materiële schade en letselschade wanneer blijkt dat verzekerde volgens de wet aansprakelijk is.

Ook wordt, na toestemming van verzekeringnemer en met een sublimiet, dekking geboden voor schade aan zaken waarvoor verzekerde wordt aangesproken maar waar aansprakelijkheid geen gegeven is.

 

Informatie en documenten

> Polisvoorwaarden

> Schade melden

 

 

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert) via
telefoonnummer 06 155 89 596 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement