Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de VKB

Net als vennootschappen bezit een vereniging/stichting rechtspersoonlijkheid. De wet bepaalt dat elke bestuurder gehouden is tot behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. De toezichthouder is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en hij staat het bestuur met raad terzijde. Indien de vereniging/stichting haar (financiële) verplichtingen niet kan nakomen, kunnen degenen die namens haar handelen ook aansprakelijk worden gehouden. De bestuurders zijn dan hoofdelijk met hun privé vermogen aansprakelijk.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de VKB is specifiek afgestemd op de situatie van een kerkelijke gemeente. Zij beoogt het privé-vermogen van de bestuurder en toezichthouder van de kerkelijke gemeenschap te beschermen indien bij de bestuurder of toezichthouder een schadeclaim wordt ingediend voor onzorgvuldig bestuur.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade als gevolg van handelen of nalaten als bestuurder of toezichthouder.

De belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn:

  • premieopbouw gebaseerd op aantal predikanten per verzekerde rechtspersoon;
  • kosten van verweer zijn gedekt, zelfs tot maximaal 50% bovenop het verzekerd bedrag;
  • voor gepensioneerde bestuurders en toezichthouders geldt een uitlooptermijn van drie jaren indien de verzekering door verzekeringnemer niet wordt verlengd.

 

Informatie en Documenten

> Polisvoorwaarden

> Aanvullende polisvoorwaarden

> Schade melden

 

 

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert) via telefoonnummer 06 155 89 596 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement