Waar hebben we het over?

Beleggen heeft als doel je geld over een bepaalde periode (sneller) te laten groeien. Het kan meer rendement opleveren dan sparen, maar brengt ook grotere risico’s met zich mee. Anders dan bij sparen kun je je investering ook verliezen, omdat met jouw geld in bedrijven, aandelen of staatsleningen wordt belegd.  

Je kunt vermogen ook beleggen in bijvoorbeeld door de aankoop van onroerend goed of (agrarische) pachtgrond. Deze laten we hier buiten beschouwing. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij pacht of onroerend goed.

 

Belangrijke vragen om je als college te stellen

Het is van belang goed te weten wat de visie van de kerkenraad op vermogen en omgang met geld is.

  • Wat wordt waardevol gevonden?  
  • Gaat het om het hoogste rendement of om het toevoegen van zoveel mogelijk waarde?  
  • In welke bedrijven of fondsen wil je als kerk wel en in welke niet meer investeren (fossiele brandstof, wapens, tabak etc.)?  
  • Wat voor keuzes passen bij jullie beleggingsstrategie?  
  • Welk deel van je vrij besteedbaar vermogen wil je met wat meer risico beleggen en welk deel niet of minder? 

Je kunt vermogen ook beleggen in bijvoorbeeld door de aankoop van onroerend goed of (agrarische) pachtgrond. Deze laten we hier buiten beschouwing. Wil je hier meer over weten, kijk dan op pachtgrond of onroerend goed.   

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Het is van belang je goed te laten informeren over de beleggingsproducten. Zo is beleggen onderworpen aan toezicht door de CCBB’s. Wanneer gekozen wordt voor beleggen is een goede vastlegging van zaken als de beleggingsmix en de opzet van de organisatie en het inschakelen van een deskundig adviseur van groot belang. Ga ook altijd na of de beoogde belegging binnen AFM toezicht opereert.  

Het GCBB heeft in april 2021 een richtlijn het licht doen zien en een aantal modellen voor een beleggingsstatuut vastgesteld, voor diverse beleggingstitels (effecten, onroerend goed, gronden). De documenten zijn hier te vinden (website PKN). De CCBB toetst aan de hand van deze modellen de uiteindelijke keuzes van het college inzake beleggingen. 

Organisaties die vermogenstitels bezitten dienen per januari 2018 een LEI-verklaring te hebben. Dat geldt ook voor kerkelijke organisaties. Daarvoor is een KVK-nummer vereist en eHerkenning. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘herkenbaarheid in het maatschappelijk verkeer’ in de Handleiding Kerkrentmeesters of kijk voor meer informatie over de LEI bij de KVK. 

 

Meer weten?

Meer hulp nodig bij het maken van een afweging?

 

Hulp van VKB partners nodig?

Laatste update: 12 januari 2024