Belangrijke informatie over kerk en veiligheid, energiebesparing en energiebesparingsplicht

 

Binnen het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) is recent tussen 28 kerkgenootschappen en 2 Joodse geloofsrichtingen en de landelijke overheid over een aantal thema’s gesproken, die ook voor kerkrentmeesters van belang zijn. Het betreft een drietal zaken, namelijk: 1) kerk en veiligheid, 2) energiebesparingen en 3) de energiebesparingsplicht.

 

Kerk en Veiligheid

Deze informatie is in eerdere jaren in overleg tussen CIO en NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) opgesteld. De informatie is recentelijk opnieuw afgestemd met NCTV en behoefde geen inhoudelijke wijziging. In bijgevoegde versie zijn wel enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht.

Het handboek veiligheid religieuze instellingen is voor kerkbesturen ook via de burgerlijke gemeenten verkrijgbaar en online te raadplegen. Goed met het oog op de feestdagen aandacht aan deze factsheet en eventueel het handboek te besteden.

> Download de factsheet Kerk en Veiligheid

 

Mogelijkheden energiebesparing

De commissie kerkelijke gebouwen (CIO-K) heeft een geactualiseerde versie opgesteld van het paper, waarin een aantal praktische adviezen worden gegeven voor het beperken van het energieverbruik in kerkgebouwen. Ook wordt aandacht gegeven aan de energieprijzen in 2024 met verwijzing naar het inkoopcollectief Energie voor Kerken.

> Lees hier het paper

 

Deze en andere relevante informatie over verduurzamen, energiebesparen en mogelijke subsidies staan ook op onze themapagina ‘Kerk en Energie’.

Energiebesparingsplicht

Dit memo van het CIO-K geeft informatie over de energiebesparingsplicht die geldt voor eigenaren van gebouwen (niet woonhuizen) die boven een bepaald energieverbruik komen (50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar). Het memo bevat verwijzingen naar relevante websites waar meer informatie te vinden is.

> Lees hier het memo

 

Tot slot: Omgevingswet

In 2024 gaat er ook het nodige veranderen in de vergunningsverlening binnen de ruimtelijke ordening als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. In het begin van 2024 zal het CIO-K ook nog kennisdeling organiseren over de impact van deze nieuwe wetgeving en waar deze ook voor geloofsgemeenschappen van belang is. In Kerkmagazine van december 2023 staat een lezenswaardig artikel met o.a. onze VKB Partner Jan Bril (Auditum) hierover.

> Lees hier het artikel