Waar gaat dit onderwerp over?​

Als college van kerkrentmeesters heb je ook een verantwoordelijkheid als werkgever voor het personeel, dat bij de gemeente in dienst is (uitgezonderd de gemeentepredikant). Het college sluit in de rol van werkgever met de medewerker namens de gemeente de arbeidsovereenkomst. Tevens is het college verantwoordelijk voor de beloning van die zaken van het traktement, die niet via de centrale kas worden vergoed, en voor de ondersteuning van de gemeentepredikant, zodat deze optimaal zijn of haar werk kan doen (o.a. woon- en werkruimte). Omdat het college de werkgevende rol op zich neemt, komen daar ook arbeidsrechtelijke zaken bij. In veel gevallen wordt de aansturing van de werknemers uitgevoerd door vrijwilligers, ook dit aspect vraagt aan beide zijden van de tafel aandacht. 

 

Belangrijke vragen om je als college bij werkgeverschap te stellen

  • Hoe hebben we de verantwoordelijkheid als werkgever binnen ons college belegd?  
  • Is er voor de medewerkers een vast aanspreekpunt?  
  • Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie? En zijn we ons als college bewust van de dubbele loyaliteit die er kan spelen (werkgever en gemeentelid, maar ook werknemer en gemeentelid)? 
  • Op welke plekken kunnen we ondersteunende informatie vinden? Waar kunnen we terecht bij vragen, conflicten of arbeidsrechtelijke geschillen? 
  • Hoe hebben we de gehele cyclus van werven, waarderen en afscheid nemen geregeld? Besteden we aandacht aan jaargesprekken, opleiding en welbevinden? 

  

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Belangrijk bij dit onderdeel is vooral te weten wat je niet allemaal weet. En op deze zaken om hulp of ondersteuning te durven vragen. Ook als dat wat kost, goed advies in dezen betaalt zich altijd uit. We lopen hieronder de belangrijkste aspecten kort langs. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de onderstaande achtergronden en hulpbronnen. 

Aanstelling en functioneren

Voer aan het begin een arbeidsvoorwaardengesprek waarin je de volgende zaken bespreekt en goed vastlegt: salaris en inschaling van de functie, indeling periodieken. De functie is hierin leidend, niet het beschikbare budget, eventueel zul je dan minder uren moeten afspreken. Maximaal 3 tijdelijke contracten in drie jaar tijd zijn wettelijk toegestaan. Voor het aanstellen van medewerkers zijn de CAO Kerkelijk Medewerkers en verder het wettelijke arbeidsrecht van toepassing. Maak voor de officiële start van de overeenkomst alle regelzaken in orde (informatie aan salarisbureau/-administratie, controleer identiteit(!), pensioen, VOG etc.). Zorg ook voor een goede werkplek, zowel in de kerk, als (indien van toepassing bij thuiswerken) thuis.  

Beschrijf een helder takenpakket passend bij de uuromvang en evalueer dit regelmatig.  

Als werkgever moet je minimaal 1x per jaar een gesprek voeren over het functioneren (wat gaat goed, wat kan beter), werkdruk/werkplezier, over de wensen t.a.v. de uitoefening van de functie en voor opleiding of bijscholing. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast en laat beiden tekenen ter vaststelling van het verslag. Bewaar dit in een personeelsdossier. Mochten er zaken niet goed gaan, bespreek dit, leg dit verbetertraject vast en evalueer dit. Zorg waar nodig voor extra begeleiding. 

Waarderen & belonen 

Een nieuwe periodiek wordt toegekend aan medewerkers die voor 1 juli in dienst waren op 1 januari het jaar erna. Een medewerker ontvangt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast zijn er vastgestelde beloningen in de arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen voor woon-werkvergoeding, thuiswerken en dienstreizen. Juist in een vrijwilligersomgeving is het goed om bij de betaalde medewerkers niet voorbij te gaan aan de waardering. Niet alleen in woorden (dat ook!), maar zomaar een kleine attentie of aan het einde van het jaar een kerstpakket o.i.d. Kortom: laat merken dat de ander zich gezien weet. Tevens mag dit punt ook een rol spelen bij het interne vrijwilligersbeleid en -klimaat. 

Ziekte, verzuim & verlof 

Zorg voor een veilige en gezonde werkplek. Denk daarbij ook aan een actuele RI&E (inclusief ARBO/BHV). Zorg voor een contract met een Arbo-dienst. Volg bij langdurig verzuim consequent de stappen op die de UWV (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter) u vraagt te doen. Als werkgever heeft u bij verzuim 2 jaar een loondoorbetalingsverplichting, waardoor het zinvol kan zijn een verzuimverzekering en/of vervangingskostenverzekering af te sluiten. Alle rechten en plichten t.a.v. (bijzonder/(on)betaald) verlof zijn in de Arbeidsvoorwaarderegeling vastgelegd. Wel is het van belang om af te spreken hoe het verlof wordt geregistreerd. 

Einde dienstverband

Contracten voor bepaalde tijd lopen van rechtswege af, waarbij een aanzegplicht van minimaal 1 maand geldt. Contracten lopen van rechtswege ook af bij het bereiken van de AOW-leeftijd (2024: 67 jaar). Ontslag met wederzijds goedvinden leg je vast in een beëindigingsovereenkomst. In het geval van problemen bij functioneren beslist de kantonrechter, bij langdurig verzuim en economische omstandigheden het UWV. 

Tot slot

Handig overzicht van de belangrijkste punten en vragen voor het college als werkgever vind je in deze overzichtelijke praatplaat.  

En liever je verdiepen via een podcast, luister dan aflevering #8 van Collectieve Wijsheid met Barbara Lamain.

  

Meer weten?

De belangrijkste informatiebron is de pagina arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. Daar vind je alle gemaakte afspraken uit het Georganiseerd Overleg (GOM/GOP) tussen de kerk/VKB (namens de werkgever) en predikanten/vakbonden (namens de werknemers), maar ook handige modellen, documenten en aanvullende informatie. 

 

Hulp van VKB partners nodig?

Arbo

 

Verzekeringsoplossingen

 

Juridisch advies

Laatste update: 19 januari 2024