Waar gaat dit onderwerp over? 

Hier wordt met vermogen bedoeld de bezittingen van de gemeente: beleggingen, spaartegoeden, onroerend goed en pachtgronden. Voor een specifieke vraag over deze onderwerpen kun je het beste doorklikken naar de specifieke themapagina. Hieronder gaan we in specifiek in op de visie op het vermogen.  

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Wat hebben we als gemeente aan (ons) vermogen? Nu maar ook in de nabije toekomst?
  • Wat doen we met de opbrengsten van het vermogen?
  • Wat is ons beleid ten aanzien van vermogen?
  • Welke (verstandige) inzet van middelen of vermogen heeft onze gemeente op dit moment nodig om toekomstgericht kerk te zijn?

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

In 2020 werd door de synode het rapport Werkzaam Vermogen aanvaard, waarin de oproep aan gemeenten klinkt tot bezinning op haar vermogenspositie. Het gaat dan specifiek om vrij beschikbaar vermogen, dus geld dat niet in ‘stenen’, pachtgronden of in bestemmingsreserves vastzit. Na de synode van juni 2020 is in de lijn van Werkzaam Vermogen wel verder gedacht, maar tot op heden is er nog geen vervolg voorgesteld. De lijn die men heeft ingezet, is nog het beste terug te lezen in deze notitie van de directeur Dienstenorganisatie PKN.

Een vuistregel die door de GCBB voor het maximaal belegbaar vermogen wordt gehanteerd is: 

Algemene reserve + bestemmingsreserves + fondsen -/- waarde kerkelijke of diaconale gebouwen (inclusief de daarin aanwezige installaties en inventarissen) -/- de grootste van (a) de negatieve cashflow volgens de meerjarenbegroting in FRIS of (b) de minimale liquiditeitsbuffer van €50.000,- of 25% van de jaarlast (totaal lasten A) als dat meer is dan €50.000,-. 

Het maximaal belegbaar vermogen wordt jaarlijks aan de hand van de jaarrekening vastgesteld. Als dan blijkt dat het belegde vermogen meer dan €20.000,- hoger is dan het (in het beleggingsstatuut bepaalde deel van het) nieuw vastgestelde maximaal belegbare vermogen, volgt zo spoedig mogelijk aanpassing van de beleggingen. 

Een lokale gemeente of diaconie bepaalt zelf hoe het vermogen besteed kan worden, maar de aansporing van het rapport is kort gezegd: ‘maak je vermogen werkzaam ten dienste van het Koninkrijk van God.’ Rond het vermogen is het goed om te bedenken dat dit veelal vermogen/middelen zijn, die al vaak van generatie op generatie in de gemeente zijn doorgegeven, veelal ook opgebracht door gemeenteleden om beschikbaar te zijn voor de missie van de kerk  

Heb je juist zorgen over je vermogenssituatie of wil je advies van de VKB over bovenstaande vragen, neem dan gerust op met ons kantoor: 078-6393666 of stuur een e-mail: info@kerkrentmeester.nl.

Of stel je vraag in de VKB-app, zodat meer dan 1400 kerkrentmeesters van onze vereniging met je mee kunnen denken. Onze app nog niet gedownload? Lees er hier meer over. 

 

Meer weten?

 

Hulp van VKB partners nodig?

 

Vermogensbeheer / beleggen / spaartegoeden: 

 

Onroerend goed / pachtgronden

Laatste update: 7 februari 2024